Talpi fekete néger, akivel kapcsolatba léphet,

talpi fekete néger, akivel kapcsolatba léphet

ISBN A kötetben szereplõ életrajzok adatainak helyességéért a kiadó nem vállal felelõsséget. Életutak — föld- és mûszaki tudományok IV. Tartalom Kocsis Károly: Vázlat egy geográfus eddigi életútjáról. Kovács Árpád: Életrajzi töredékek a családról és a pályáról.

Miért viszketünk? Miért vakarózunk?

Kõrösi Tamás: Selmeci hagyományok és nemzetközi gázipar. Leél-Õssy Szabolcs: Miért éppen a geológia? Miért éppen a barlang?

Miért éppen a hegy? Nagy Sándor: A siker rögös útjai.

talpi fekete néger, akivel kapcsolatba léphet

Orbán Tibor: Bányamûvelõ mérnöki munka. Pivarcsi László — Pósfai Mihály: Nano-mozaik. Sohajda József: Életem az öntészet és a családom. Tóth János: A múlt kötelez: Olajfaluból az Olajmúzeumba.

talpi fekete néger, akivel kapcsolatba léphet

Vitális György: A geológiába születtem. Maga a felkérés, a kötetben való szereplés rendkívül megtisztelõ. Jóllehet, számos rövid életrajzot írtam már hivatalból, különféle jellegû és nyelvû álláspályázatokhoz, kutatási projektekhezde a szakmai életút összefoglalását az elmúlt idõszakban, 55—56 évesen még nagyon korainak véltem.

Az atlétika fejlődésének általános története i. Az atlétika fogalomkörének legrégebbi irodalmi emléke, a görög epika halhatatlan művelőjének, Homérosznak a nevéhez fűződik. Az atlétikai mozgásformákban rejlő edzési, képzési, nevelési, akarat- és erkölcsfejlesztő értékeket az ókori világ valamennyi állama felismerte. Emlékei éppúgy fellelhetők az ó indiai eposzokban, mint a kínai jade köveken vagy az egyiptomi síremlékek falfestményein.

Vonakodásomat az is erõsítette, hogy a sorozat eddig megjelent köteteiben a túlnyomórészt mûszaki földtudományokhoz kötõdõ, életútjukra emlékezõ kollégák között nem találtam nálam fiatalabbat és szakmám, a geográfia egyetlen képviselõjét sem. E keveseknek olyan földrajztanáraik voltak, akik képesek voltak a kiváló térlátással ren5 Kocsis Károly: Vázlat egy geográfus eddigi életútjáról delkezõ, de széles érdeklõdési körû tanítványaikkal megéreztetni eme szintetizáló, sokszínû tudomány mámorát.

Magam is azok közé tartozom, akiknél egész életre szól a vonzalom. Családi gyökerek és iskolai évek Születésem napja egyébként a ladányi templom védõszentjének, Sarlós Boldogasszony búcsújáró napjának, az pedig hazánkban az aratás kezdetének számított. Az egyaránt öt—öt gyermekes családban felnevelkedett édesapám Kocsis Károly és édesanyám Katona Magdolna férfi felmenõi több generáción át, a Jászság népének túlnyomó részéhez hasonlóan, római katolikus, nagyon gyakran kubikos munkát vállaló földmûvesek, a sok gyermeket nevelõ feleségek pedig otthoni kemény munkát végzõ háztartásbeliek voltak.

talpi fekete néger, akivel kapcsolatba léphet

Az ban összeházasodott szüleim az akkor 23 éves, géplakatos édesapám és a 20 éves, kereskedõ édesanyám a következõ esztendõben a falu közepén, a templom, az iskola és édesanyám munkahelye, a ruházati bolt közelében vettek egy családi házat, ez volt az elsõ otthonom. Talpi fekete néger falu forgalmi csomópontjában lévõ ezen épületek gyermekkoromban komoly szerepet játszottak. A hatalmas méretû római katolikus templomban — ahol néhány hete Itt került sor elsõáldozásomra is hétéves koromban.

A viszonylag nagyméretû ruházati bolt, talpi fekete néger elsõ és utolsó munkahelye az én esetemben gyakran szolgált az as években gyermekmegõrzõként, ahol a korán kibontakozó rajztehetségem miatt — a pultok végén — az ingeket merevítõ kartonlapok tömegeit rajzoltam tele, többnyire lovakkal, lovas katonákkal. A gyermeknevelésbe korán bekapcsolódott Katona Irén nagynénémnek is köszönhetõen az iskola elõtti éveimbõl csupán az utolsó kettõt töltöttem óvodában, ahonnét nagyon jó közösségi élményekkel távoztam.

A gyermek késõbbi fejlõdésére nagy hatást gyakorló korai, az iskolás kor elõtti évek során a családomnak, szûkebb rokonságomnak hála számos olyan 6 Kocsis Károly: Vázlat egy férgek szeretnek következtetni eddigi életútjáról érték ivódott belém, mely mind a mai napig meghatározza viselkedésemet: szívós, kitartó, becsületes és önzetlen munka, a családi és rokoni körön is messze túlcsorduló, általános ember szeretet.

Anyai nagyapám, Katona Frigyes elhunytát követõen özveggyé vált nagymamámhoz Ivanics Viktória és a vele élõ Katona Irén nagynénémhez költöztünk, a következõ évben jelentõsen kibõvített, hatalmas kerttel rendelkezõ családi házba, a falu északkeleti szélére. A költözés évében írattak be szüleim az új lakásunktól immár egy kmre, a templom közelében lévõ általános iskolába, ahol a kisdiákok életét számos, volt óvodástársammal kezdtem meg.

A nyolc évig tartó együttlét során több leány- és fiútársammal alakult ki igazi barátság.

talpi fekete néger, akivel kapcsolatba léphet

A fiúk közül leginkább Drávucz Istvánnal jártunk össze és játszottunk közösen, délutánonként. Az általános iskolai osztályfõnökeim mindegyikére alsó tagozaton Kalmár Istvánnéra, Pomázi Lajosra, felsõ tagozaton Rimóczi Ferencnére nagy szeretettel gondolok vissza, pedagógusként jelentõsen hozzájárultak pozitív jellemvonásaim megszilárdulásához.

Írni természetesen az iskola alsó tagozatán tanítottak meg, de késõbbi írásképemet, aláírásom ma is érvényes formáját édesanyám kézírása határozta meg, aki a ruházati áruház adminisztrációját is ellátva, hatalmas tömegû papírmenynyiséget írt tele nap mint nap.

Az állandó gyakorlás miatti szép és szerencsésen elég korán rögzült kézírása kezdettõl fogva megragadott és utánzására késztetett. Csupa olyasmit láttam benne, ami hiányzott a Népköztársaság nebulóinak szánt, hivatalos atlaszokból. Attól kezdve csillapíthatatlan vágyat éreztem annak kiderítésére, hogy miként jött létre ez az etnikai, nyelvi, vallási tarkaság és hogyan, miért hullott szét késõbb országunk.

Talpi fekete néger Alföld, a magyar nyelvterület kellõs közepén ekkor támadt korai vonzalmam a német nyelv és általában az idegen nyelvek iránt.

A tarka etnikai, néprajzi térképek és az idegen nyelvek iránti érdeklõdésem jász szülõföldem magyar nyelvi homogenitásával is összefüggött, hiszen ott a legidõsebbek is csak a két világháború idején találkozhattak olyan emberekkel, akik nem magyarok voltak.

Általános iskolai tanulmányaim során az eredményeim elég jók voltak. A szaktárgyak felbukkanását követõen, fõleg a 6. Ebben az idõszakban megyei és országos rajzversenyeken is elindítottak, ahol egy-egy nyertes munkámat pl. A földrajz tárgy és a különféle térképek — komplex, szintetizáló jellegük és korán bimbózó térlátásom miatt — gyorsan lenyûgöztek és az elvártnál jóval nagyobb teljesítményre ösztönöztek.

Ez nyilvánult meg abban, hogy elsõ földrajztanárom Sike Mihályné megyei versenyen is sikerrel indított el. Késõbb nyolcadikos koromra már ösztönösen ráéreztem a tematikus térkép rajzolásának izgalmára is, amikor õrsvezetõként megszerkesztettem falum gazdasági funkcionális térképét, melyen feltüntettem az õrs tagjainak lakóhelye mellett a különbözõ funkciójú középületeket és gazdasági egységeket is.

Életutak. Föld- és mûszaki tudományok IV. Szerkesztette: HORN JÁNOS

A lakóhelyem, szülõföldem szeretete indított el azon az úton, mely a társadalmi változások megfigyeléséhez, rögzítéséhez vezetett. Gyermekkorom, fõként iskolás korom idején, az as, es években Jászladány — falvak százaihoz hasonlóan — döbbenetes változáson ment keresztül.

A téeszesítés, a kirobbanóan nagy mértékû városi iparosítás, Szolnok és Budapest viszonylagos közelsége miatt kezdetben csak heti ingázóként, majd talpi fekete néger jelleggel több ezren hagyták el lakóhelyüket, szülõfalumat és költöztek a vonzó városi munkahely közelébe. Az — között mezõvárosi rangú, ben még 10 ezer lakost számláló Jászladány népessége ezen földcsuszamlásszerû falu—város migráció eredményeként az általános 8 Kocsis Károly: Vázlat egy geográfus eddigi életútjáról iskolai tanulmányaim végére 7 ezerre zuhant.

A saját magam gyönyörûségére kezdett térképezés során számomra is feltûnõvé vált az üressé, eladhatatlanná vált házak tömege, melyeket igyekeztem a térképemen is berajzolni. Ezzel a folyamattal párhuzamosan zajlott a cigánytelepek, putrik felszámolásának országos kampánya. Ilyen jellegû telep a falum északkeleti peremén létezett, ahol a születésemkor még csak fõs, kis cigány közösség élt.

talpi fekete néger, akivel kapcsolatba léphet

Az as évek végétõl fokozatosan számolták fel a régi cigánytelepet és lakóit szétköltöztették a nem cigányok tömeges elvándorlásával, kihalásával megüresedett házakba. A cigányok akkori, irányított szétszórása nem volt túl eredményes, mert többségük visszahúzódott a falu északkeleti részére, a régi, putrihoz közeli utcákba, egymás közelébe és a házunk közelébe is. Ez az egymás mellett élés, gyermekkori élményeim tették lehetõvé, hogy késõbb, amikor a cigánynak nevezett honfitársainkkal kutatóként is foglalkoztam, már nem csupán statisztikák, térképek halmazát jelentették számomra, hanem hányatott sorsú, tényleg halmozottan hátrányos helyzetû emberek életének együttesét is.

A gyermekkoromban megfigyelt társadalmi mozgások, térbeli folyamatok korán megragadták a figyelmemet és részben alapjává váltak késõbbi tudományos érdeklõdésemnek is.

Tanulmányaimat az általános iskolát követõen ben a második legnagyobb jász városban, Jászapátiban, az akkori nevén Mészáros Lõrinc Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskolában folytattam.

Ezzel, kollégiumba nem kívánván költözni, a tanítási napokon ingázóvá váltam az Újszász és Vámosgyörk között közlekedõ, gõzmozdony vontatta jász vicinálison a Jaszin.

talpi fekete néger, akivel kapcsolatba léphet

Az ben Királyi Katolikus Gimnáziumként alapított ma Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképzõ Iskola, Kollégium elnevezésû intézmény monumentális épülete elsõ pillantásra nagyon lenyûgözött. A nagyon kemény tanári elvárásoknak nem volt könnyû megfelelni.

Jeles eredményt csupán a kedvenceimbõl: földrajz, történelem, biológia, rajz tárgyakból és a nyelvekbõl magyar, német, orosz tudtam tartósan elérni.

Nagy vőfélykönyv

A gimnáziumi éveim idején bekapcsolódtam az országos középiskolai tanulmányi versenybe is, emlékeim szerint egy, a gimnáziumom vonzáskörzetével foglalkozó földrajzos dolgozattal. Késõbbi kutatói, tehát alapvetõen szakírói pályám során hálásan gondoltam vissza magyar nyelv és irodalom tanáromra, Kalmár Pálnéra Tajti Kláráraakinek döntõ szerepe volt nyelvi kifejezõkészségem, a helyes nyelvhasználat megalapozásában, anyanyelvem pallérozásában.

Ugyanilyen hasznosnak bizonyult késõbbi Kárpátmedencei kutatásaim során a szomszédos részben cirill betûs szláv nyelvek többnyire olvasási szintû elsajátításakor az orosz, a germán nyelvcsaládhoz tartozó angol tanulásakor a német nyelv nagy lelkesedéssel kísért Jakusovszky Lajosné és Brlázs Pál talpi fekete néger történt gimnáziumi elsajátítása is. Német nyelvtudásom helyszíni kipróbálására is ezen évek alatt, elsõ külföldi utazásom során, az NDK-ban nyílt lehetõség.

Lehet, hogy érdekel